Устава на дружеството може да изтеглите от тук

УСТАВ

на сдружение

"Туристическо дружество "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1899"

 

I.             Наименование и седалище

            Чл. 1 /1/ "Туристическо дружество"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1899" е сдружение на местни физически и юридически лица с идеална цел, които доброволно членуват в него - приемайки неговия УСТАВ и заплащайки ежегодно членски внос, чрез туристически марки, наричано по-долу "сдружението".

/2/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.1-32 и чл. 37-52 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 2000г.

/3/ Наименованието на сдружението е "Туристическо дружество "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1899",основано на 23.0S,1899r„cъc седалище:

 гр.София, община СТОЛИЧНА р.н "Люлин"бл.109 ет.2 ап.6  .

 

II.            Определяне на дейността

            Чл. 2 /1/ Сдружението се самоопределя като организация на осъществяване на дейност в обществена полза.

/2/Определението за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Софийски градски съд.

/3/ Сдружението подлежи на вписване в Централния регистър при МП.

 

III. Цел на дейност

            Чл.З  /1/ Сдружението определя свободно средствата за постигане на своите цели.

/2/Ограничения в дейността и средствата, за постигане на целите на сдружението могат да се определят само със закон.

/3/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за постигане на целите си, а именно: спортно-туристическа дейност и организация на свободното време, туристическа агентска дейност, образователни услуги, организация на конференции, симпозиуми, курсове, школи, семинари, тренинги, състезания, конкурси, фестивали и други прояви; издателска дейност - печатни, аудио и видео материали, както и други материали на различен носител; информационна, консултантска, посредническа и рекламна дейност, дейности по представителство, транспортна дейност, обществено хранене, строителство и ремонт, отдаване на вещи под наем, разпореждане с движими и недвижими вещи."

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

 /5/ Сдружението има за цел да:

1.  Запази, обогатява и развива традициите и ценностите на Българското туристическо движение.,

2.  Подпомага социалната политика на държавата и обществото в областта на отдиха, туризма и спорта.

3.  Съдейства на Столична община, ДАИС и БТС за укрепване здравето на населението, за духовното му извисяване, за формиране на любов към

род и Родина чрез видовете и формите на туристическата практика, синтезирани в девиза на туристическото движение; "Опознай Родината, за да я обикнеш!"

/6/ Сдружението ще реализира целите си чрез: 1. Привличане на средства от дарения, помощи и целеви вноски от чужди и местни лица, заинтересовани от реализацията на целите на сдружението,

2.Съдействие и подпомагане на държавни органи и институции да популяризира, насърчава и развива различните видове и форми на туристическа практика: пешеходен, ски, коло и воден туризъм, на спелеологията, ориентирането и алпинизма.

3.Съдействие за изучаване, популяризиране и опазване на природните и културните забележителности на България.

4.  Грижи се за опазване на природата и възпитанието на своите членове.

5.  Изготвя, съгласува и организира изпълнението на плана на сдружението вътрешни и международни туристически и спортни прояви.

6.  Координира и подпомага многостранната дейност на членовете си за повишаване на спортно-туристическата им квалификация.

7.  Поддържа и подобрява екологичната чистота в туристическите бази, съоръжения, маршрути и пътеки.

8.  Организира културно-просветна дейност и художествена самодейност,

9.  Обмен на информация и опит със сродни сдружения и организации от страната и чужбина, участие в международни прояви за постигане на целите на сдружението.

 

IV.Представителство, устройство и преобразуване.

            Чл.4.Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган.

            Чл.5. Устройството на сдружението се определя от Устава.

             Чл.6.Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел.да се влива, слива, отделя и разделя.

 

V.Прекратяване и ликвидация

            Чл.7.Сдружението се прекратява:

1.  с изтичане на срока, за който е учредено;

2.  с решение на Общото събрание;

3.  с решение на СГС, когато

а)  не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите
нрави

в)  е обявено в несъстоятелност.

            Чл.8  /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл .7 ал. 1 т. 3, той се определя от СГС.

            Чл.9 /1/ Разпределението на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се решава съгласно Устава на сдружението, доколкото в ЗЮЛНЦ не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

/2/Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху Сдружение "БТС"

 

VI. Членство

            Чл.10 /1/ Членуването в сдружението е доброволно.

/2/Член на сдружението може да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което има интерес и желание да работи за постигане целите на сдружението и приема и е съгласно с Устава на сдружението.

/3/ Сдружението води Книга на членовете с два раздела: членове-учредители и приети членове. С подписа си в книгата на членовете, членовете на сдружението декларират, че приемат и са съгласни с Устава на сдружението.

/4/ Всеки член има право да участвува в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден е Устава.

/5/ Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски чрез тур. марка от ETC за всяка година. Членството се удостоверява с членска карта.

/6/ Членовете-учредители на сдружението нямат особени права в сравнение с приетите членове. /

Чл. 11. Молбата за членство се подава до Управителния съвет на сдружението, като в нея се декларира, че се приема изцяло Устава на сдружението.

 Чл.12 /1/ Членството се прекратява:

1.   с едностранно волеизявление до сдружението;

2.   със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.   с изключването;

4.   с прекратяването на сдружението;

5.   при отпадане.

/2/Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по­нататъшното членство несъвместимо.

 

VII. Органи

            Чл.13 /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

/2/ Контролен орган на сдружението е Инспектората    Чл.14. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

 Чл.15 /1/Общото събрание:

1.   изменя и допълва устава;

2.   приема други вътрешни актове;

3.   избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Инспектората и Председателя на УС;

4.   приема и изключва членове;

5.   взема решения за участие в други организации;

6.   взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7.   приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8.   приема бюджета на сдружението;

9.   приема отчета за дейността на сдружението;

 

10.   отменя решения на УС, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове на сдружението;

11.   взема и други решения, предвидени в Устава.

/2/Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

            Чл.16 /1/ Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по една трета от членовете на сдружението.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се обнародва в столичен вестник и се поставя на видно място в сградата, където е седалището на туристическото дружество най-малко един месец преди датата на свикването му.

 Чл. 17.Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 Чл.18 /1/Всеки член на Общото събрание има право на глас.

/2/Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.  него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.  юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Лреупълномощаване не се допуска.

 Чл.19 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъствуващите,

/2/ Решения на чл. 15 ал. 1 т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.

/3/ Не може да се вземат решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

            Чл.20 /1/ Управителния съвет се състои от 7 (седем) лица - членове на сдружението. Юридическите лица.които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица.които не са членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години.

/2/ Управителния се ръководи от Председател, избран от Общото събрание на сдружението.

/3/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани.

Чл. 21. Управителния съвет:

1.  представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.  подготвя провеждането и свикването на Общо събрание и осигурява изпълнението на решенията му;

3.  разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

4.  подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.  подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6.  определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7.  определя адреса на сдружението;

8.  взема решения по всички въпроси, които по закон или с-но Устава не спадат в правата на друг орган;

9.  изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.22 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя или от посочено от него лице.Председателят е длъжен да свика заселение на УС при писменно искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС е 7-днешен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/2/ УС може да взема решения, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове.

/3/ Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите, а решенията по чл.8 ал.2 и чл.21 т.З и 6 - с мнозинство от всички членове.

/4/ УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.23 /1/Инспекторат

1.   Инспектората се избира от Общото събрание за срок от 5 години

2.   Членовете на Инспектората избират измежду своя състав Председател

3.  Инспектората проверява съответствието на дейността на Управителния съвет с Устава на
сдружението, решенията на Общото събрание и разпоредбите на действащото законодателство.

4.   Председателят на Инспектората участва в работата на УС с право на съвещателен глас.

5.   Инспектората е независим орган, който отчита дейността си пред Общото събрание.

 

VIII.Имущество и финансови средства

            Чл.24 /1/ Сдружението може да притежава парични средства и имущество, което е пряко необходимо за неговата дейност и без което не могат да функционират неговите органи. 121 Паричните средства се набират от:

1.  годишен членски внос, чиито размер е определен от туристическата марка на БТС.

2.  дарения, помощи и целеви вноски.

            Чл.25 /1/ Сдружението разходва имуществото си за осъществяване на дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава и по на ЗЮЛНЦ.

/2/ Паричните средства могат да се разходват по решение на УС на сдружението. Чл.26 /1/ Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективният органи и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.   съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението;

2.   размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.   финансовия резултат.

/3/ Докладът за дейността на сдружението е публичен.

 

IX. Заключителни разпоредби

            Чл.27 /1/ Сдружението има своя емблема, печат, значка и знаме. Празник на сдружението е 28 август на връх "Черни връх" в планина Витоша.

/2/ Сдружението има право да открива банкови сметки.

/3/ Срока за действие ма дружеството е за неопределено време.

 

Настоящият Устав на ТД "Алеко Константинов 1899" е приет единодушно на събрание, проведено на 31.10.2001 г., изменен и допълнен от Общото


©TD"ALEKO KONSTANTINOV1899" ikiseva@abv.bg